• 10 marca

  Na XIV posiedzeniu Sejmu II kadencji uchwalono Ustawę z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (Dz.U. nr 55, poz. 225). Uczelnia została erygowana jako dwunasty polski uniwersytet z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu i rozpoczęła działalność z dniem 1 października 1994 r. W konsekwencji po raz pierwszy od czasu zakończenia II wojny światowej na uczelni państwowej powołano Wydział Teologiczny. W roku powołania Uniwersytetu Opolskiego w strukturach uczelni działały następujące podstawowe jednostki organizacyjne: Wydział Filologiczno-Historyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Ekonomiczny i Wydział Teologiczny. W roku akademickim 1994/1995 na uczelni zatrudnionych było 116 profesorów i doktorów habilitowanych, a studia rozpoczęło 9050 studentów, w tym 5150 na studiach stacjonarnych.

  20 września

  Została podpisana umowa pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski reprezentowaną przez ks. bp. Józefa Glempa i ks. bp. Alfonsa Nossola a prof. Aleksandrem Łuczakiem, ministrem edukacji narodowej, dotycząca zasad funkcjonowania Wydziału Teologicznego w strukturze Uniwersytetu Opolskiego.

  30 września

  Minister edukacji narodowej prof. Aleksander Łuczak Zarządzeniem nr 16 nadał Uniwersytetowi Opolskiemu Statut oraz powołał prof. dr. hab. Jerzego Pośpiecha na stanowisko rektora.

  4 października

  Odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego z udziałem m.in. marszałka Sejmu Józefa Oleksego, wicepremiera i ministra edukacji narodowej prof. Aleksandra Łuczaka, osobistego wysłannika prezydenta Lecha Wałęsy prof. Stefana Kozłowskiego, prymasa Polski ks. bp. Józefa Glempa, ordynariusza opolskiego ks. bp. Alfonsa Nossola. Inauguracji przewodniczył rektor Uniwersytetu prof. Jerzy Pośpiech. Wykład inauguracyjny pt. „Nauka i język” wygłosił prof. Stanisław Gajda.

   

 •  

  3 kwietnia

  Stuosobowe Kolegium Elektorów dokonało wyboru nowego rektora Uniwersytetu Opolskiego. Został nim prof. dr hab. Franciszek Marek, a stanowiska prorektorów objęli: prof. dr hab. Grzegorz Bryll – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Piotr Blaik – prorektor ds. dydaktyki, doc. Zbigniew Kołaczkowski – prorektor ds. studenckich.

  18 maja

  W auli uniwersyteckiej odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego ks. prof. Alfonsowi Nossolowi, biskupowi ordynariuszowi Diecezji Opolskiej, wybitnemu filozofowi i ekumeniście. Recenzentem był prof. Jacek Hołówka z Uniwersytetu Warszawskiego. Laudację na cześć doktora honorowego Uniwersytetu wygłosił prof. Jerzy Pośpiech.

  10–20 czerwca

  Grupa ponad 30 osób z grona profesorów, adiunktów i pracowników administracji UO wzięła udział w pielgrzymce do Włoch i Watykanu. Kierownikiem grupy był ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, dziekan Wydziału Teologicznego. Kulminacyjnym punktem wizyty była prywatna audiencja u Ojca św. Jana Pawła II w dniu 15 czerwca.

  3 października

  Odbyła się uroczysta inauguracja drugiego roku działalności Uniwersytetu Opolskiego. Podniosłym wydarzeniem tej uroczystości było przekazanie insygniów rektorskich prof. dr. hab. Franciszkowi Markowi. Wykład inauguracyjny pt. „Ryzyko wolności” wygłosił ks. prof. Alojzy Marcol.

  18 grudnia

  Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Teologicznemu prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

  Nominacje profesorskie w 1995 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Katarzyna Hałkowska – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. dr hab. Adam Latała – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. Nicole Naskow – Wydział Filologiczno-Historyczny.

   

 •  

  1 lutego

  Na Wydziale Ekonomicznym powołano Instytut Prawa i Administracji. W strukturze nowego Instytutu powstało sześć zakładów. Dyrektorem Instytutu mianowano prof. Stanisława Malarskiego. Od 1 października 1996 r. uruchomione zostały 3-letnie studia zawodowe na kierunku administracja.

  28 marca

  Senat UO wybrał nowego rektora na kadencję 1996–1999. Został nim prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Na prorektorów w nowej kadencji wybrani zostali: dr hab. Józef Musielok, prof. UO – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, doc. dr Zbigniew Kołaczkowski – prorektor ds. studenckich, dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO – prorektor ds. dydaktyki.

  31 maja

  Na mocy Zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej prof. Jerzego Wiatra w miejsce Wydziału Filologiczno-Historycznego zostały utworzone 2 nowe wydziały: Filologiczny i Historyczno-Pedagogiczny. Na stanowisko dziekana Wydziału Historyczno-Pedagogicznego został wybrany prof. Stanisław Gawlik, a na stanowisko dziekana Wydziału Filologicznego prof. Zdzisław Piasecki.

  27 września

  Zostało oficjalnie zarejestrowanie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. 18 listopada pierwsze walne zgromadzenie zwołane przez liczący 30 członków Komitet Założycielski przyjęło statut i wybrało swoje władze. W skład 7-osobowego zarządu weszli: Stanisław Podkowiński – prezes, Alina Jakubowska-Kielar – zastępca prezesa, Dymitr Słezion – sekretarz, oraz członkowie: Norbert Lysek, Józef Sebesta, ks. prof. Helmut Sobeczko, Jerzy Szteliga oraz prof. Stanisław S. Nicieja, rektor UO.

  3 października

  W czasie uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego rozpoczęła się pierwsza czteroletnia kadencja nowego rektora prof. Stanisława S. Nicieji. Podczas uroczystości zapowiedział on okres dynamicznych zmian organizacyjnych i inwestycyjnych oraz zwrócił uwagę na konieczność tworzenia tradycji i rangi młodego uniwersytetu. Gośćmi honorowymi tej uroczystości byli ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz córka poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Kira Gałczyńska. Wykład inauguracyjny pt. „Październik 1956 – nadzieje i rozczarowania” wygłosił prof. Marian M. Drozdowski.

  22 października

  Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego otrzymał prof. Gerhard Nickel z Uniwersytetu w Stuttgarcie, światowej sławy uczony w dziedzinie językoznawstwa kontrastywnego. Promotorem doktoratu był prof. Franciszek Marek, a recenzentami prof. Janusz Arabski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prof. Jacek Fisiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  31 października

  Prof. Wiesław Łukaszewski został ponownie wybrany na przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Nominacje profesorskie w 1996 r. otrzymali:

  ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Michał Lis – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Władysław Puślecki – Wydział Filologiczno-Historyczny

  prof. dr hab. Adam Suchoński – Wydział Historyczno-Pedagogiczny.

   

 •  

  6 marca

  Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z 6 marca 1997 r. Biblioteka Główna UO, jako jedna z siedemnastu bibliotek naukowych w kraju, uzyskała prawo do egzemplarza obowiązkowego ze wszystkich wydawnictw w Polsce (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161).

  10 marca

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego wybitnemu reżyserowi Kazimierzowi Kutzowi. Promotorem był prof. Marian M. Drozdowski, a recenzentami prof. Henryk Kluba z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi oraz prof. Tadeusz Miczka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość była okazją do zorganizowania cyklu imprez towarzyszących pod ogólną nazwą „Dekada kultury polskiej”, w trakcie którego odbył się m.in. pokaz filmów reżyserowanych przez Kazimierza Kutza oraz sesja „Śląsk w twórczości Kazimierza Kutza” zorganizowana przez studentów historii.

  24 marca

  Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Historyczno-Pedagogicznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

  3 kwietnia

  Zakończono budowę biblioteki, stołówki i kaplicy Wydziału Teologicznego. Wyremontowano także sale wykładowe oraz pomieszczenia seminarium. Do października do budynków przy ul. Drzymały przeprowadziło się Diecezjalne Seminarium Duchowne z Nysy.

  4 kwietnia

  Prof. Stanisław Gajda, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UO, został wybrany w skład pięcioosobowego Zespołu Nauk Humanistycznych Komitetu Badań Naukowych.

  28 kwietnia

  Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Filologicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo.

  9 maja

  Na mocy Zarządzenia nr 12 Rektora UO w miejsce Katedry Psychologii powołano Instytut Psychologii. Jego dyrektorem został prof. Wiesław Łukaszewski. Uniwersytet uruchomił pięcioletnie studia magisterskie w zakresie psychologii społecznej.

  27 maja

  W budynku UO przy ul. Plebiscytowej 5 uroczyście otwarto Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego. Dyrektorem została dr hab. Ewa Smak, prof. UO.

  10 lipca

  Fala powodziowa zalała wyspę Pasiekę. W zalanych magazynach Biblioteki Głównej zniszczonych zostało ponad 120 tys. książek i czasopism. Zniszczeniu uległy także budynek Instytutu Chemii Ekologicznej przy ul. Wandy i Villa Academica przy ul. Powstańców Śląskich. Straty poniesione w czasie powodzi oszacowano na 15 mln zł.

  2 października

  Rozpoczęto czwarty nowy rok akademicki na Uniwersytecie Opolskim. Gośćmi inauguracji byli: Kazimierz Dera, wiceminister edukacji narodowej, Kazimierz Kutz, reżyser, doktor honoris causa UO, oraz Jerzy Janicki, pisarz. W trakcie uroczystości wiceminister K. Dera wręczył pracownikom naukowym nagrody za znakomite publikacje. Otrzymali je dr hab. Andrzej Szmajke z Instytutu Psychologii oraz prof. dr hab. Piotr Blaik z Wydziału Ekonomicznego.

  24 listopada

  Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Historyczno-Pedagogicznemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

  8 grudnia

  W Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Stanisławowi Lemowi, jednemu z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych. Promotorem był prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, a recenzentami prof. dr hab. Ryszard Handke i prof. dr hab. Stanisław Bereś.

  11 grudnia

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, uczelnia Kościołów nierzymskokatolickich, uhonorowała ks. bp. Alfonsa Nossola tytułem doktora honoris causa.

  Nominacje profesorskie w 1997 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Grzegorz Bryll – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  ks. prof. dr hab. Janusz Czerski – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Maciej Dymkowski – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Joachim Glensk – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Józef Makowiecki – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. dr hab. Piotr Obrączka – Wydział Filologiczny.

   

 •  

  10 marca

  Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, odebrał tytuł doktora honoris causa UO. Promotorem był prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, a recenzentami prof. dr hab. Wojciech Roszkowski i prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński.

  30 marca

  Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przywróciła Wydziałowi Historyczno-Pedagogicznemu uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

  6 maja

  Prof. Dorota Simonides otrzymała z rąk rektora Uniwersytetu w Wiedniu prof. Reinera Ebenbauera Nagrodę im. Johanna Gottfrieda von Herdera. Nagroda została ustanowiona w 1964 r., przyznaje się ją osobom, które wnoszą istotny wkład do kultury europejskiej i wpływają na rozwój stosunków kulturalnych Zachodu z Europą Wschodnią.

  28 maja

  Uroczyście otwarto wyremontowane Audytorium im. Księcia Jana Dobrego. Sala wyposażona została w klimatyzację i nowoczesny system nagłośnienia. Zmieniono podłogę, strop, instalację elektryczną i odnowiono ławki.

  18 listopada

  Ks. bp Alfons Nossol otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Bambergu. Uroczystość odbyła się z okazji 350-lecia Wydziału Teologicznego tamtejszego Uniwersytetu.

  Grudzień

  Na UO wdrożono Europejski System Transferu Punktów (ECTS – European Credit Transfer System). Zgodnie z ustaleniami polskich uniwersytetów system ECTS służyć ma nie tylko studentom wyjeżdżającym na uczelnie zagraniczne, ale także umożliwia wymianę studentów między wszystkimi polskimi uniwersytetami. Umożliwia więc – po zaliczeniu niezbędnego minimum przedmiotów danego kierunku, czyli kanonu – semestralny lub dłuższy pobyt studenta UO w innym ośrodku akademickim.

  Nominacje profesorskie w 1998 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Józefa Brągiel – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Wojciech Chlebda – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Janusz Czelakowski – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. dr hab. Józef Długosz – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Zdzisław Najder – Wydział Filologiczny.

   

 •  

  28–29 stycznia

  Uniwersytet po raz pierwszy był gospodarzem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Konferencji przewodniczył rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Włodzimierz Siwiński. Uczestniczyli w niej także prof. Jerzy Zdrada, wiceminister edukacji narodowej, oraz ks. prof. Tadeusz Pieronek, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

  10 marca

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu pianiście i kompozytorowi Wojciechowi Kilarowi oraz poecie i dramaturgowi Tadeuszowi Różewiczowi. Recenzentami doktoratu Wojciecha Kilara byli Krzysztof Zanussi oraz prof. dr hab. Juliusz Gembalski, natomiast doktoratu Tadeusza Różewicza – prof. dr hab. Edward Balcerzan i prof. dr hab. Czesław Hernas.

  26 kwietnia

  Wydział Historyczno-Pedagogiczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.

  Wrzesień

  Uniwersytet Opolski powiększył się o kolejny wydział. Na podstawie zarządzenia z dnia 30 września 1999 r. z połączenia Katedry Inżynierii Procesowej i Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska powstał Wydział Przyrodniczo-Techniczny.

  29 października

  Odbyło się uroczyste otwarcie laboratoriów Zakładu Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii, usytuowanych w DS „Mrowisko”. W uroczystości wziął udział wojewoda opolski Adam Pęzioł.

  29 grudnia

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zezwoliło na uruchomienie na UO studiów magisterskich na kierunku wychowanie plastyczne.

  Nominacje profesorskie w 1999 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Teresa Borowska – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Piotr Kowalski – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  prof. dr hab. Joanna Rostropowicz – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Stanisława Sokołowska – Wydział Ekonomiczny.

   

 •  

  26 stycznia

  Nastąpiło uroczyste otwarcie Villi Academica – Ośrodka Konferencyjnego Uniwersytetu Opolskiego. Budynek został gruntownie wyremontowany po zniszczeniach spowodowanych powodzią w 1997 r. 27 stycznia działalność Ośrodka zainaugurowało posiedzenie Senatu UO. W listopadzie 2000 r. obiekt otrzymał wyróżnienie w konkursie „Zabytek zadbany”.

  10 marca

  Doktorat honoris causa UO odebrał wybitny historyk, znawca kultury staropolskiej prof. dr hab. Janusz Tazbir. Recenzentami dorobku prof. Tazbira byli profesorowie: Henryk

  Samsonowicz, Wojciech Wrzesiński i Józef Andrzej Gierowski, promotorem prof. dr hab. Stanisław Gajda.

  17 marca

  Rozpoczął działalność Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją, który powstał w ramach Wydziału Teologicznego z inicjatywy abp. Alfonsa Nossola. Ceremonii otwarcia towarzyszyło specjalnie zorganizowane międzynarodowe sympozjum naukowe „Ekumenizm u progu trzeciego tysiąclecia”.

  8 maja

  Na Wydziale Teologicznym odbyły się uroczystości związane z 50-leciem istnienia Wyższego Seminarium Duchownego. Podczas uroczystości ks. abp Alfons Nossol poświęcił kościół seminaryjno-akademicki przy Wydziale Teologicznym.

  11 maja

  W Filharmonii Opolskiej miał miejsce jubileuszowy koncert Akademickiego Chóru „Dramma per musica” pod kierunkiem Elżbiety Trylnik z okazji 20-lecia istnienia chóru.

  3 października

  Uroczyście zainaugurowano rok akademicki 2000/2001. Wykład inauguracyjny pt. „Polska u progu XXI wieku” wygłosił prof. Bronisław Geremek. Odbyło się także otwarcie nowego budynku Collegium Paedagogicum.

  29 października

  Po raz siódmy zainaugurowano rok akademicki na Wydziale Teologicznym UO. Gościem inauguracji był prefekt watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary kard. Joseph Ratzinger, który wygłosił wykład na temat deklaracji Dominus Iesus. Podczas inauguracji odbyła się także wydziałowa immatrykulacja i wręczenie dyplomów absolwentom teologii.

  6–7 grudnia

  Gościem Uniwersytetu Opolskiego był wiceminister edukacji narodowej prof. Jerzy Zdrada, który zapoznał się z przebiegiem prac inwestycyjnych na UO oraz uczestniczył w posiedzeniu Senatu UO.

  20 grudnia

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zezwolenie na uruchomienie na UO kierunku socjologia. Uruchomione zostały także studia zawodowe na kierunku informatyka w Instytucie Matematyki.

  Nominacje profesorskie w 2000 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Władysław Hendzel – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. inż. Jacek Hetper – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Jerzy Lis – Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  prof. dr hab. Dariusz Doliński – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Stanisław Dolata – Wydział Ekonomiczny

  o. prof. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Józef Podgórecki – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko – Wydział Teologiczny.

   

 •  

  29 stycznia

  Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Teologicznemu uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.

  13 lutego

  Odbyło się uroczyste przekazanie Instytutowi Fizyki UO daru Fundacji Aleksandra von Humboldta – teleskopu Medea 12 i kamery CCD. W uroczystości uczestniczył Rolf Papenberg – konsul RFN w Opolu.

  9 marca

  Tytuł doktora honoris causa UO nadano Adamowi Hanuszkiewiczowi – wybitnemu artyście, aktorowi i reżyserowi. Laudację wygłosił prof. dr hab. Piotr Obrączka, recenzentami byli prof. Jan Bratkowski z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi oraz prof. Tadeusz Miczka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  17 maja

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UO dwóm wybitnym historykom – prof. Jaroslavowi Pánkowi i prof. Wojciechowi Wrzesińskiemu. Promotorami doktoratów byli prof. Jan Seredyka i prof. Stanisław Sławomir Nicieja.

  28 czerwca

  Senat Uniwersytetu Opolskiego Uchwałą nr 13/1999-2002 powołał Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji.

  25 września

  Rektor UO prof. Stanisław Sławomir Nicieja został senatorem V Kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  3 grudnia

  Na zamku w Kamieniu Śląskim w 144. rocznicę urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Studiów Conradystycznych przy Uniwersytecie Opolskim. Na temat przyszłości ośrodka wypowiedział się prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego prof. Zdzisław Najder.

  17 grudnia

  Na Wydziale Teologicznym odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał ks. Jarosław Moskały z Akademii Teologicznej we Lwowie. Praca habilitacyjna dotyczyła teologii Kościoła w metropolii kijowskiej w XVI i XVII wieku. Recenzentami byli ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL, ks. prof. Michał F. Czajkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ks. prof. Janusz Czerski z UO.

  Nominacje profesorskie w 2001 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Aleksandra Wieczorek – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Jan Rzońca – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła – Wydział Teologiczny.

   

 •  

  24 stycznia Przyznano doktorat honorowy dwóm kardynałom: Karlowi Lehmannowi – biskupowi mogunckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Niemiec, i Miroslavowi Vlkowi – arcybiskupowi i metropolicie praskiemu, wybitnemu ekumeniście. Promotorem doktoratu kard. Karla Lehmanna był ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, kard. Miroslawa Vlka – ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola. 11 marca Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UO prof. Zbigniewowi Relidze, wybitnemu kardiochirurgowi, i Hendrikowi Fothowi – prawnikowi oraz mecenasowi kultury i sztuki. Uroczystość połączona była z otwarciem budynku Collegium Maius, dawnego klasztoru dominikańskiego, a później szpitala miejskiego, który nakładem wielu środków finansowych został całkowicie przebudowany z przeznaczeniem na siedzibę m.in. władz rektorskich Uniwersytetu Opolskiego i dziekańskich Wydziału Filologicznego. W Collegium Maius znalazły miejsce także trzy instytuty Wydziału Filologicznego wraz z biblioteką wydziałową. 21 marca Obradował Senat UO. Senatorowie wybrali rektora Uniwersytetu Opolskiego kadencji 2002–2005, którym został dr hab. Józef Musielok, prof. UO. Nowymi prorektorami zostali: dr hab. prof. UO Janusz Słodczyk, powołany na stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Adam Latała – na stanowisko prorektora ds. organizacji i rozwoju UO – i dr hab. Leszek Kuberski, prof. UO – na stanowisko prorektora ds. kształcenia i studentów. 12 lipca Rektor elekt UO prof. Józef Musielok podpisał w imieniu Uniwersytetu Opolskiego umowę z Urzędem Marszałkowskim i gminą Ozimek dotyczącą prac badawczych prowadzonych na terenie wykopalisk w Krasiejowie. 1 października W niecodziennej scenerii na dziedzińcu Collegium Maius UO odbyła się inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie władzy rektorskiej. Ustępujący rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław Nicieja przekazał insygnia władzy nowemu rektorowi UO prof. Józefowi Musielokowi. 19 grudnia Podczas obrad Senatu przyjęto nowy Statut Uniwersytetu Opolskiego. Zastąpił on uchwalony we wrześniu 1995 r. pierwszy Statut UO. Nominacje profesorskie w 2002 r. otrzymali: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – Wydział Teologiczny prof. dr hab. inż. Krystian Ledwoń – Wydział Przyrodniczo-Techniczny prof. dr hab. Wiesław Olkusz – Wydział Filologiczny prof. dr hab. Bogusław Wyderka – Wydział Filologiczny prof. dr hab. Jacek Zaleski – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Marek Zybura – Wydział Filologiczny.
 •  

  14 stycznia

  Rozpoczęto prace remontowe budynku dawnego sierocińca z przeznaczeniem na siedzibę uniwersyteckiej administracji – Collegium Minus.

  10 marca

  Doktorami honoris causa Uniwersytetu Opolskiego zostali prof. dr hab. Michał Głowiński – teoretyk i historyk literatury – oraz prof. dr hab. Kazimierz Polański – językoznawca i slawista. Promotorem doktoratu prof. Głowińskiego był prof. dr hab. Zdzisław Piasecki, a prof. Polańskiego – prof. Stanisław Gajda.

  Maj

  Uniwersytet Opolski uzyskał certyfikat międzynarodowego programu Socrates/Erasmus, w którym uczelnia uczestniczy już od 1998 r.

  23 maja

  W Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim rozpoczęła się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, w której wzięli udział rektorzy wszystkich polskich uniwersytetów. Rektorzy rozmawiali m.in. o plagiatach w środowisku naukowym, o współpracy uniwersytetów z samorządami lokalnymi oraz o informatyzacji uczelni.

  15 lipca

  Uniwersytet otrzymał nowy obiekt – budynek przy ul. Wrocławskiej, z przeznaczeniem na siedzibę Instytutu Sztuki.

  Wrzesień

  Prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja jako pierwszy naukowiec z Opolszczyzny został członkiem Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu.

  20–21 września

  W Opolu odbył się I Opolski Festiwal Nauki. Jest to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej, które ma służyć promocji i upowszechnianiu wśród mieszkańców Opolszczyzny osiągnięć naukowych. Na uroczystą inaugurację pierwszego Festiwalu w Auli Błękitnej Collegium Maius przybyli naukowcy z obu największych opolskich uczelni, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz studenci. Wiceprzewodniczącym Rady Programowej I Opolskiego Festiwalu Nauki był prof. dr hab. Adam Latała, a koordynatorem prof. dr hab. Piotr Wieczorek.

  30 października

  Senat UO Uchwałą nr 12/2002-2005 podjął decyzję o uruchomieniu od roku akademickiego 2004/2005 nowego kierunku studiów magisterskich – prawo.

  12 listopada

  Zakończono remont i adaptację obiektu przeznaczonego na siedzibę administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obiekt otrzymał nazwę Collegium Minus.

  Nominacje profesorskie w 2003 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Bronisław Kodzis – Wydział Filologiczny

  ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Wydział Ekonomiczny

  prof. dr hab. Józef Musielok – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

   

 •  

  1 lutego

  W obrębie Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego powołano Instytut Politologii oraz Instytut Filozofii i Socjologii.

  17 lutego

  Papież Jan Paweł II został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Dyplom Ojcu św. wręczył w Watykanie rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok, a laudację przygotował ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko, pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego UO.

  10–11 marca

  Odbyły się uroczyste obchody dziesięciolecia Uniwersytetu Opolskiego i pięćdziesiątej rocznicy przeniesienia Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Wrocławia do Opola.

  22 kwietnia

  Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego otrzymali wybitni polscy pedagodzy. Promotorem doktoratu prof. dr. hab. Tadeusz Lewowickiego była prof. dr hab. Józefa Brągiel, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki i prof. dr hab. Edmund Tiempata; w przewodzie doktora honorowego prof. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego uczestniczyli: jako promotor prof. dr hab. Teresa Borowska, jako recenzenci prof. dr hab. Joanna Rutkowiak i prof. dr hab. Aleksander Stanisław Nalaskowski.

  28 maja

  Pisarz Zbyszko Bednorz otrzymał – jako pierwszy w historii Uniwersytetu Opolskiego – tytuł honorowego profesora. Laudację wygłosił dr hab. Bartłomiej Kozera, prof. UO, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UO.

  17 września

  W wyremontowanym budynku dawnego LO odbyło się uroczyste otwarcie Instytutu Psychologii.

  30 września

  Rektor UO prof. dr hab. Józef Musielok dokonał uroczystego otwarcia Domu Studenta „Niechcic”.

  9 października

  Zainaugurowano nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Opolskim – prawo.

  Nominacje profesorskie w 2004 r. otrzymali:

  ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Olga Zhuk – Wydział Przyrodniczo-Techniczny.

   

 •  

  1 marca

  Wznowiły działalność studenckie „Radio-Sygnały” istniejące w latach 1956–2000.

  10 marca

  Nadano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego dwóm wybitnym filologom. Promotorem prof. Jacka Fisiaka był dr hab. Andrzej Ciuk, prof. UO, recenzentami prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i prof. dr hab. Henryk Kardela. Promotorem prof. Huberta Orłowskiego była dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. UO, recenzentami prof. dr hab. Maria Kłańska i prof. dr hab. Wojciech Kunicki.

  Marzec–kwiecień

  Senat Uniwersytetu Opolskiego wybrał nowe władze na kadencję 2005–2008. Rektorem został prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, prorektorami natomiast: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, dr hab. Marek Masnyk, prof. UO, i prof. dr hab. Jerzy Adrian Lis.

  3 kwietnia

  Uniwersytet Opolski oddał hołd zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II. W intencji papieża w kościele akademicko-seminaryjnym przy Wydziale Teologicznym odprawiona została msza święta. W Collegium Maius wystawiono księgę kondolencyjną.

  22 kwietnia

  W Filharmonii Opolskiej odbył się koncert z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Akademickiego Chóru Uniwersytetu Opolskiego „Dramma per musica”.

  26–28 sierpnia

  Miał miejsce zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

  15 września

  Otwarto Laboratorium Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

  4 października

  Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2005/2006, w trakcie której nastąpiło przekazanie insygniów władzy rektorskiej nowemu rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Sławomirowi Nicieji oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Krzysztofa w pobliżu Collegium Minus.

  2 grudnia

  Polonista i slawista, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. dr hab. Stanisław Gajda został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu św.św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia). Laudację wygłosiła prof. dr Liliana Minova-Gjurkova.

  Nominacje profesorskie w 2005 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Mieczysław Balowski – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Konrad Nowacki – Wydział Prawa i Administracji

  prof. dr hab. Krzysztof Tarka – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki – Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  prof. dr hab. Volodymyr Zinkovskyy – Wydział Przyrodniczo-Techniczny.

   

 •  

  1 marca

  W strukturze Uniwersytetu Opolskiego powołano Biuro Funduszy Strukturalnych.

  10 marca

  Odbyło się uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Godność tę przyjął językoznawca prof. dr hab. Jan Miodek, którego recenzentami dorobku byli prof. dr hab. Jerzy Bralczyk i prof. dr hab. Stanisław Bąba, a laudatorem prof. dr hab. Bogusław Wyderka. Drugim bohaterem uroczystości był pisarz, scenarzysta i dramaturg Jerzy Janicki, na cześć którego laudację wygłosił prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, recenzentami natomiast byli prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak i prof. dr hab. Czesław Osękowski.

  14 marca

  W Uniwersytecie Opolskim wprowadzono internetową rejestrację kandydatów (IRK) na studia.

  2 kwietnia

  Na dziedzińcu Collegium Maius nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci papieża Jana Pawła II w pierwszą rocznicę jego śmierci.

  23 kwietnia

  Odbyły się obchody jubileuszu 10-lecia Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego.

  25 września

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Przyrodniczo- Technicznemu uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

  4 października

  Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Uniwersytecie Opolskim wykład inauguracyjny pt. „Czy język jest zjawiskiem przewidywalnym?” wygłosił prof. dr hab. Jan Miodek.

  27 października

  W akademiku „Niechcic” nastąpiło oficjalne otwarcie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

  28 października

  Odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Nominację profesorską w 2006 r. otrzymał

  prof. dr hab. Marian Podolak – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

   

 •  

  1 marca

  W obrębie Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego utworzono oddzielne jednostki: Instytut Filozofii oraz Instytut Socjologii.

  10 marca

  Miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Laudację na cześć kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, wygłosił ks. prof. Piotr Jaskóła, natomiast na cześć prof. Hansa-Gerta Pötteringa, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – ks. prof. Stanisław Rabiej.

  27 kwietnia

  Nastąpiło uroczyste otwarcie Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego połączone z nadaniem nowemu budynkowi imienia Bolesława Wierzbiańskiego, założyciela „Nowego Dziennika” wychodzącego w Stanach Zjednoczonych.

  10 lipca

  Otwarto wystawę pt. „Dziesięć lat temu – wielka powódź 1997 roku” zorganizowaną przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego.

  24 września

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Historyczno-Pedagogicznemu uprawnienie do nadawania doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

  3 października

  Podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Opolskim prof. Władysław Bartoszewski wygłosił wykład pt. „Refleksje świadka XX wieku”.

  15 listopada

  Ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol otrzymał tytuł doktora honorowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

  29 listopada

  Utworzono Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

  17 grudnia

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Filologicznemu uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

  Nominacje profesorskie w 2007 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Irena Jokiel – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Zenon Jasiński – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Andrzej Dworak – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. dr hab. Janusz Sawczuk – Wydział Historyczno-Pedagogiczny.

   

 •  

  19–20 lutego

  Odbyła się w Opolu Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich, na którą przybyli rektorzy uczelni z Opawy, Ostrawy, Wrocławia i Katowic.

  10 marca

  Wręczono dyplomy doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł otrzymał prof. Władysław Bartoszewski, pełnomocnik premiera ds. relacji międzynarodowych, były minister spraw zagranicznych i były senator RP. Laudatorem był prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, a opiniodawcami w honorowym przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak i prof. dr hab. Czesław Osękowski. Tytuł honorowego doktora otrzymała także prof. dr hab. Dorota Simonides, była senator RP, folklorystka i badaczka kultury ludowej. Laudację wygłosił prof. dr hab. Piotr Kowalski, opiniodawcami wniosku byli prof. dr hab. Jan Miodek i prof. dr hab. Roch Sulima.

  Kwiecień

  Senat Uniwersytetu Opolskiego wybrał nowe władze uczelni na kadencję 2008–2012. Rektorem została prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, prorektorami natomiast: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO, oraz prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek.

  26 maja

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Chemii uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

  6 czerwca

  Literaturoznawca prof. dr hab. Ryszard Nycz odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Laudację na cześć doktora honorowego wygłosiła prof. dr hab. Irena Jokiel, zaś opinie przygotowali prof. dr hab. Małgorzata Czermińska i prof. dr hab. Michał Głowiński.

  1 października

  Utworzono Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

  3 października

  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009 odbyła się w wyremontowanej auli Uniwersytetu Opolskiego, gdzie nastąpiło przekazanie insygniów władzy rektorskiej nowej rektor prof. dr hab. inż. Krystynie Czai.

  Nominacje profesorskie w 2008 r. otrzymali:

  prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

  prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Krzysztof Rotter – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Krystian Wojaczek – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Danuta Kisielewicz – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Wanda Laszczak – Wydział Filologiczny.

   

 •  

  26 stycznia

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  27 lutego

  Na terenie Uniwersytetu Opolskiego uruchomiono sieć eduroam, dzięki której każdy student i pracownik naukowy może korzystać z zasobów bezprzewodowego Internetu na terenie kampusu UO.

  5 marca

  Powołany został Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej na Wydziale Teologicznym.

  10 marca

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego historykowi prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi i pisarzowi Wiesławowi Myśliwskiemu. Recenzentami w przewodzie doktorskim prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza byli prof. dr hab. Feliks Kiryk i prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, natomiast laudatorem – prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja. W przewodzie doktorskim Wiesława Myśliwskiego udział wzięli prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński i prof. dr hab. Przemysław Czapliński jako recenzenci oraz dr hab. Elżbieta Dąbrowska, prof. UO, jako laudator.

  15 maja

  W „Solaris Center” zaprezentowano obserwatorium słoneczne, które znajduje się pod patronatem Instytutu Fizyki UO.

  25 maja

  Wydział Historyczno-Pedagogiczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce.

  3 czerwca

  Karol Cebula (przedsiębiorca, filantrop, mecenas kultury i sztuki) otrzymał tytuł honorowego senatora Uniwersytetu Opolskiego w uznaniu zasług oraz podziękowaniu za „roztaczane nad środowiskiem uniwersyteckim mecenat i kuratelę”. Laudację wygłosił prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja. Tytuł ten przyznano po raz pierwszy w dziejach Uniwersytetu Opolskiego.

  28 maja

  Senat UO zadecydował o wyodrębnieniu ze struktury Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO – Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego, do którego zadań należą m.in. doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy oraz organizowanie szkoleń i warsztatów z tego zakresu.

  Nominacje profesorskie w 2009 r. otrzymali:

  ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM – Wydział Teologiczny.

   

 •  

  5 marca

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu reżyserowi Krzysztofowi Zanussiemu. Laudację wygłosił ks. dr hab. Marek Lis, natomiast opinie o dorobku reżysera przygotowali prof. Maciej Wojtyszko z Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

  7 kwietnia

  W Filharmonii Opolskiej rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja odebrała nagrodę „Opolska Marka 2010” dla Uniwersytetu Opolskiego za świadczone usługi edukacyjne i badawcze. Celem konkursu jest promowanie opolskich firm i pomoc w kreowaniu ich rozpoznawalnej marki.

  4 maja

  Powołano Instytut Nauk o Rodzinie i Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego w Gliwicach.

  11 maja

  Nastąpiło uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Stanisławowi Gajdzie, dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej.

  27 maja

  Na wniosek Wydziału Filologicznego odbyło się uroczyste wręczenie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Opolskiego wybitnym filologom – prof. Margaricie N. Kożynie z Uniwersytetu w Permie oraz prof. dr. hab. Tadeuszowi Bujnickiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  4 października

  Zainaugurowano rok akademicki 2010/2011 na Uniwersytecie Opolskim. W uroczystościach udział wzięli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak oraz prof. Władysław Bartoszewski, doktor honoris causa UO, który wygłosił wykład pt. „Polska i Polacy w Europie XXI wieku”.

  15 października

  Nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji – Collegium Iuridicum przy ul. Katowickiej.

  Nominacje profesorskie w 2010 r. otrzymali:

  prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek – Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz – Wydział Filologiczny

  ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko – Wydział Prawa i Administracji.

   

 •  

  13 stycznia

  W Collegium Civitas UO zostało otwarte studio telewizji studenckiej SETA TV, które powstało dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach unijnego programu Platon (Platforma Obsługi Nauki).

  10 marca

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Lechowi Wałęsie – byłemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla, pierwszemu przewodniczącemu NSZZ „Solidarność”. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Teresa Kulak (UO), natomiast recenzentami byli prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński oraz prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, również doktorzy honorowi UO. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. minister

  w Kancelarii Prezydenta RP Jan Lityński i wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Maciej Banach.

  13 września

  Zainaugurowano działalność nowego kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” na terenie kampusu UO przy ul. Oleskiej. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Maciej Pliszka.

  15 października

  Nastąpiło uroczyste otwarcie Studenckiego Centrum Kultury połączone z inauguracją roku akademickiego 2011/2012. W budynku SCK znajdują się m.in.: studio „Radio-Sygnałów”, profesjonalne sale dla tancerzy i wokalistów oraz sala widowiskowa na ponad 300 miejsc.

  4 listopada

  Otwarto gruntownie zmodernizowany budynek Wydziału Chemii (Collegium Chemicum). Uświetniający uroczystość wykład pt. „Maria Skłodowska-Curie. Kobieta wyprzedzająca epokę” wygłosiła dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.

  17 listopada

  Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej otrzymała nową siedzibę – Collegium Biotechnologicum UO. Uroczystość odbyła się w auli przy ul. Kard. Kominka. Obiekt wyposażony jest w nowoczesne laboratoria badawcze i dydaktyczne.

  15–16 grudnia

  W DS „Kmicic” nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO.

  Nominacje profesorskie w 2011 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Wiesław Włoch – Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

   

 •  

  30 stycznia

  Wydział Przyrodniczo-Techniczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

  27 lutego

  Nadano Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

  16 marca

  Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja został wybrany na rektora Uniwersytetu Opolskiego na kadencję 2012–2016. Funkcje prorektorów objęli: prof. dr hab. Marek Masnyk, prorektor ds. kształcenia i studentów, dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prof. UO, prorektor ds. promocji i zarządzania, i prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prorektor ds. nauki i finansów

  29 marca

  W Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu rektor UO prof. dr hab. Krystyna Czaja odebrała Nagrodę Specjalną dla Uniwersytetu Opolskiego za Laboratorium Biotechnologii w dziewiątej edycji konkursu „Opolska Marka”.

  10 lipca

  Odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego dwóm wybitnym polonistom zagranicznym: prof. Rolfowi Fieguthowi, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), oraz prof. Cheong Byung Kwonowi z Uniwersytetu Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu (Korea Południowa). Laudację na cześć prof. Fiegutha wygłosiła prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, recenzentami jego dorobku naukowego byli prof. dr hab. Maria Delaperrière (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu) oraz prof. dr hab. Krzysztof Trybuś. Promotorem doktoratu honorowego prof. Kwona była dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO, a recenzentami prof. dr hab. Romuald Cudak i prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa. Uroczystość odbyła się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu podczas V Kongresu Polonistyki Zagranicznej, którego głównym organizatorem był Instytut Filologii Polskiej UO.

  12 lipca

  Premier RP Donald Tusk wręczył dziekanowi Wydziału Teologicznego UO ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Rabiejowi dyplom uznania za kategorię A(+) przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną kierunkowi teologia.

  Nominacje profesorskie w 2012 r. otrzymali:

  prof. dr hab. Aneta Mazur – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Marek Masnyk – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Jerzy Dryzek – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

  prof. dr hab. Zbigniew Machelski – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Edward Syty – Wydział Historyczno-Pedagogiczny.

   

 •  

  6 lutego

  Nastąpiło przekazanie Uniwersytetowi Opolskiemu pawilonu paleontologicznego w Krasiejowie. Akt przekazania podpisali rektor UO prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja oraz marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta.

  11 marca

  W auli Wydziału Teologicznego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa wybitnemu aktorowi Danielowi Olbrychskiemu. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, rektor UO, natomiast recenzentami prof. dr hab. Jan Miodek oraz prof. dr hab. Janusz Gajos.

  27 maja

  Odbyło się uroczyste otwarcie Collegium Artium – nowego budynku Instytutu Sztuki przy ul. Wrocławskiej.

  12 czerwca

  Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego uległo przekształceniu w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego.

  Czerwiec

  Wydział Chemii uzyskał w procedurze parametryzacji kategorię A przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, znajdując się tym samym w grupie najlepszych jednostek w kraju.

  2 października

  Odbyła się inauguracja roku akademickiego 2013/2014 połączona z uroczystym otwarciem międzynarodowych studiów magisterskich Europa Master. W trakcie uroczystości Senat UO nadał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Opolskiego doc. dr. Bolesławowi Gleichgewichtowi, wybitnemu działaczowi opozycji solidarnościowej, wykładowcy studiów matematycznych w WSP w Opolu. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Hałkowska.

  25 listopada

  Wydział Chemii otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Wydział Prawa i Administracji otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

  28 listopada

  Zainaugurowano działalność Wirtualnej Akademii Astronomii, w ramach której prowadzone są Środowiskowe Kółka Astronomii. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, propagator idei otwartej nauki.

  Nominacje profesorskie w 2013 r. otrzymali:

  ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec – Wydział Teologiczny

  prof. dr hab. Ewa Malinowska – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Marian Molenda – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Barbara Lis – Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  prof. dr hab. Jolanta Kwiatek – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Wydział Historyczno-Pedagogiczny

  prof. dr hab. Andrea Rudolph – Wydział Filologiczny

  prof. dr hab. Edmund Nowak – Wydział Historyczno-Pedagogiczny.

   

Fakty i ludzie Kalendarium 20 lat Uniwersytetu Opolskiego